ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. НОВО СЕЛО, ОБЛАСТ ВИДИН

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА Общинският съвет се свиква на заседание на 26.10.2012 год. /петък/ , което ще се проведе от 10.00 часа в салона на община Ново село при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Приемане на Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Ново село, област Видин.
Вносител: Кмет на община
2. Приемане на Наредба за придобиване, притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на община Ново село.
Вносител: Кмет на община
3. Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот № 000520, находящ се в землището на с. Неговановци, обл. Видин.
Вносител: Кмет на община
4. Кандидатстване на община Ново село, област Видин по ОПРСР сектор Рибарство 2007 – 2013 г. по приоритетна ос 2 – „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”, мярка 2.5 „Риболов във вътрешни водоеми” с проект: „Изграждане на кейова стена, закрита лодкостоянка, помещение за улова и озеленяване в парцел /УПИ/ VІ, квартал 1 по плана на с. Ново село.
Вносител: Кмет на община
6. Учредяване право на преминаване на подземна кабелна линия 20 кV през поземлен имот № 201066 и под пътя ІV клас с. Неговановци – с. Винарово, които са общинска собственост и изработване на ПУП – парцеларен план за трасето на кабела.
Вносител Кмет на община
6. Приемане на решение за създаване на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях на територията на община Ново село, област Видин.
Вносител: Кмет на община
7. Даване на съгласие за добив на дърва за кметствата и детските градини и отпускане на еднократни помощи на ветераните от войните и военноинвалидите от община Ново село, област Видин.
Вносител: Кмет на община
8. Разни:
- Откриване на процедура на продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти с обща обработваема площ от 104.788 дка, находящи се в землището на с. Ново село и прехвърлени на община Ново село с приемо-предавателен протокол от 16.11.2008 г. с протоколно решение № 5А/23.07.2008 г., одобрено със заповед № 36/25.07.2008 г. на директора на „Земеделие” гр. Видин.
Вносител: Кмет на община

Забележка: Заседанията на комисиите са от 08.30 часа същия ден в сградата на общината.Осигурен превоз с автобус. Тръгване – 08.00 часа от с. Винарово.

Председател на ОбС: / п /
/ Г. Керанов /
1. Благуна Николова ________________ 7. Любка Ангелова _______________

2. Зиновия Георгиева ________________ 8. Лъчезар Кръстев _______________

3. Георги Керанов ________________ 9. Наташа Петкова _______________
4. Горанка Николова ________________ 10. Огнян Димитров _______________

5. Десислава Станева ________________ 11. Сенофим Цветанов _______________

6. Жана Кирилова ________________