Социалните работници от Екип за приемна грижа – община Ново село проведе обучение на кандидат приемни родители в периода 03.09.2012 – 17.09.2012г Кандидатите за професионални приемни родители преминаха през курса, съгласно методиката,по програмата за обучение на кандидати за приемни родители.
По време на обучението бяха използвани следните методи:

-Обучителна част(лекции,презентации);
-Мозъчна атака;
-Дискусия;
-Казуси;
-Беседа;
-Филми;
Кандидатите за професионални приемни родители до момента са трима,от следните населени места – с.Неговановци и с.Връв. По време на обучителния процес кандидатите проявиха голяма активност и съпричастност,вкючвайки се активно във всички разгледани теми и казуси.
Предстои да им бъдат издадени удостоверения за успешно преминат специализиран курс за допълнителна квалификация за професионална приемна грижа. След това кандидатите ще се явят пред специализирана комисия към РДСП-Видин,където ще се разгледат техните документи и при евентуално одобрение при тях ще бъде настанено дете.

ОТ ЕКИП ЗА ПРИЕМНА ГРИЖА КЪМ ПРОЕКТ „И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО”, ОБЩИНА НОВО СЕЛО, ОБЛАСТ ВИДИН