О Б Я В Л Е Н И Е

На основание Заповед № РД 02-489/10.09.2012 г. на Кмета на Община Ново село, област Видин и Решение № 5 прието с протокол № 10 на заседание на Общински съвет Ново село, област Видин, проведено на 29.08.2012 г.

Община Ново село, област Видин открива конкурс по реда  на Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТС за възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт на линии от областна/общинска/ транспортна схема при следните условия:

1.Предмет на конкурса: Обслужване на автобусни линии по утвърдени Областна /общинска/ транспортна схема:

Видин – Връв – Брегово – Видин

Видин – Връв - Видин

Видин – Ново село – Видин

2. Изисквания към кандидатите: За участие в конкурса могат да участват кандидати, които отговарят на изискванията на чл. 2 и Глава ІІІ от Наредба № 2/ 15.03.2002 г. за условията и реда  за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници  с автобуси.

3. Специфични изисквания: За изпълнение на курсовете по линия Видин – Брегово, кандидатите да гарантират автобус с не по-малко от  35 места за сядане.

4. Срок за закупуване на документацията: Тръжната документация се закупува от касата на общината срещу сумата от 100 (сто лева) лева. Същата може да се закупи от датата на публикуване на обявата до 15.10.2012 г.

5. Срок за подаване на предложения за участие: Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса е до 16,00 часа на 15.10.2012 г.

6. Гаранция за участие: Размерът на сумата за гаранция се внася по банков път по сметка на общината, посочени в тръжната документация. Документа удостоверяващ плащането на гаранцията за участие се прилага към офертата.

7. Място, ден и час за разглеждане на документацията: Конкурсът ще се проведе на 17.10.2012 г. от 13,30 часа в заседателната зала на Община Ново село, находяща се на адрес с. Ново село, обл. Видин, ул. „арх. Илия Попов” 89.

Телефон за допълнителна информация: 09316/22 25