ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. НОВО СЕЛО, ОБЛАСТ ВИДИН

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 т. 1 от ЗМСМА Общинският съвет се свиква на заседение на 29.08.2012 г. /сряда/, което ще се проведе от 10:00 часа в салона на община Ново село при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Кандидатстване на Община Ново село за безвъзмездна финансова помощ по мярка „Насърчаване на туристическите дейности” по Програмата за развитие на селските райони, за периода 2007 – 2013 г. с проект „Флорентинска екопътека”.
Вносител: Кмет на община
2. Разглеждане на информацията от училище „Св. Св. Кирил и Методий” Ново село, детските градини в общината и взимане на решение за тяхното бъдещо развитие.
Вносител: Директори на СОУ, ОДЗ и ЦДГ в Община Ново село
3. Промяна на собствеността от публична в частна на УПИ – I, кв. 110 по плана на Ново село, обл. Видин.
Вносител: Кмет на община
4. Участие на община Ново село като партньор в открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за подаване на проектни предложения по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2 – 03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите ІІ”, ОП “Регионално развитие”.
Вносител: Кмет на община
5. Информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2012 г. на община Ново село, обл. Видин.
Вносител: Кмет на община
6. Вземане на решение за организиране и провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по отвърдени автобусни линии от областната и общинска транспортна схема.
Вносител: Кмет на община
7. Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд и земеделски земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.
Вносител: Кмет на община
8. Отпускане на финансова помощ на семействата на починали жители на община Ново село, обл. Видин.
Вносител: Кмет на община
9. Разни.

Забележка: Заседанията на комисиите са от 08.30 часа същия ден в сградата на общината. Осигурен превоз с автобус. Тръгване – 08.00 часа от с. Винарово

Председетел на ОбС:
/Г. Керанов/

1. Благуна Николова ______________ 7. Любка Ангелова ______________

2. Зиновия Георгиева _____________ 8. Лъчезар Кръстев ______________

3. Георги Керанов ________________ 9. Наташа Петкова ______________

4. Горанка Николова ______________ 10. Огнян Димитров _____________

5. Десислава Станева _____________ 11. Сенофим Цветанов ___________

6. Жана Кирилова ________________