ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. НОВО СЕЛО, ОБЛАСТ ВИДИН

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА Общинският съвет се свиква на заседание на 30.01.2017 год. /понеделник/, което ще се проведе от 10.00 часа в салона на община Ново село при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Доклад относно приемане бюджета на община Ново село за 2017 година.
Вносител: Кмет на община
2. Приемане на Поименен списък за капиталови разходи на община Ново село за 2017 година.
Вносител: Кмет на община
3. Освобождаване на граждани и фирми от такса “Битови отпадъци” за 2017 година в община Ново село, област Видин.
Вносител: Председател ОбС
4. Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот № 180031 и имот № 180032, частна общинска собственост, начин на трайно ползване: лозе, находящи се в местност „Край село”, в землището на с. Винарово, общ. Ново село, обл. Видин.
Вносител: Кмет на община
5. Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот с идентификатор 52180.61.1, частна общинска собственост, начин на трайно ползване: лозе, находящ се в местност „Голямо бърдо”, в землището на с. Ново село, общ. Ново село, обл. Видин. Вносител: Кмет на община
6. Приемане на Годишен мониторингов доклад през 2016 г. за изпълнението на „План за действие на Община Ново село в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение живеещи в сходна на ромите ситуация, с период на действие 2014 – 2020 г.”
Вносител: Кмет на община
7. Приемане на Общински план за младежта – 2017 г. в изпълнение приоритетите на Националната стратегия за младежта (2012-2020) и Закона за младежта.
Вносител: Кмет на община
8. Кандидатстване на Община Ново село пред Министерство на труда и социалната политика по Проект „Красива България”, Мярка М01 – „Подобряване на обществената среда в населените места” за обект „Ремонтни работи на лятно кино „Земеделец” с. Ново село”.
Вносител: Кмет на община
9. Кандидатстване на кметство Флорентин, община Ново село пред Министерство на околното среда и водите – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, за кампанията „За чиста околна среда – 2017” с проект „Облагородяване и благоустрояване на зелена площ и възстановяване на детска площадка в УПИ ХХХ, кв.9 на с. Флорентин, общ. Ново село”.
Вносител: Кмет на кметство Флорентин
10. Кандидатстване на кметство Ясен, община Ново село пред Министерство на околното среда и водите – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, за кампанията „За чиста околна среда – 2017” с проект «Облагородяване и благоустрояване на терен, разположен в близост до рибарско селище, представляващ имот 000.008 в местността «Бащя» по плана на с. Ясен, общ. Ново село». Вносител: Кмет на кметство Ясен
11. Кандидатстване на кметство Винарово, община Ново село пред Министерство на околното среда и водите – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, за кампанията „За чиста околна среда – 2017” с проект «Подобряване и облагородяване на етнографски комплекс «Средна чешма» в село Винарово – любимо място за отдих и за пресъздаване на древните ни обреди и обичаи».
Вносител: Кмет на кметство Винарово
12. Кандидатстване на кметство Неговановци, община Ново село пред Министерство на околното среда и водите – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, за кампанията „За чиста околна среда – 2017” с проект „Изграждане на спортна площадка и зелена зона за отдих в двора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Неговановци, общ. Ново село”.
Вносител: Кмет на кметство Неговановци
13. Приемане на отчет за дейността на МКБППМН към община Ново село, обл. Видин за 2016 година.
Вносител: Кмет на община
14. Отчет за изпълнение на решенията приети от ОбС – Ново село през второто полугодие на 2016 г.
Вносител: Кмет на община
15. Отчет, относно направените разходи за командировки от кмета на общината и председателя на ОбС за периода 01.10. – 31.12.2016 година.
Вносител: Кмет на община
16. Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот публична общинска собственост, находящ се в поземлен имот с идентификатор 52180.902.423 в с. Ново село .
Вносител: Кмет на община
17. Приемане на Програма за опадване на околната среда на община Ново село за периода 2016 – 2020 г., съгласно изискванията на чл.79 от Закона за опазване на околната среда.
Вносител: Кмет на община
18. Разни.

Забележка: Заседанията на комисиите са от 8.30 часа същия ден в сградата на общината. Осигурен превоз с автобус. Тръгване – 08.00 часа от с. Винарово.

Председател на ОбС:
/ Г. Керанов /

1. Анжела Борисова ________________ 7. Горчо Марков _______________

2. Антоанетка Станева ________________ 8. Лидия Микова _______________

3. Авакум Бондов ________________ 9. Наталия Тодорова _______________
4. Благуна Николова ________________ 10. Павел Маринов _______________

5. Владимир Петров _______________ 11. Цветелин Климентов _______________

6. Георги Керанов _______