Съобщение
Разрешение за строеж № 954 от 24.07.2023г.