На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА Общинският съвет се свиква на заседание на 27.04.2012 год. /петък/ , което ще се проведе от 10.00 часа в салона на община Ново село при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Отмяна на Решение № 4, прието с Протокол № 6 от 28.03.2012 г., съгласно Заповед № РД 25/19 от 10.04.2012 г. на Областен управител на област Видин..
Вносител: Председател ОбС
2. Отмяна на Решение № 5, прието с Протокол № 6 от 28.03.2012 г., съгласно Заповед № РД 25/18 от 10.04.2012 г. на Областен управител на област Видин.
Вносител: Председател ОбС
3. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги и дейности по изпълнение на Общинската стратегия за социални услуги в Община Ново село, обл. Видин за периода 2012 – 2013 г. г
Вносител: Кмет на община
4. Разкриване на Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ ІІІ/ с капацитет 12 места от 01.01.2013 г., финансиран от държавния бюджет.
Вносител: Кмет на община
5. Приемане на: 1. Отчет по Общинска програма за закрила на детето за 2011 г.; 2. Общинска програма за закрила на детето за 2012 г..
Вносител: Председател ПК» ЗСДМС»
6. Преобразуване на общинските детски градини в община Ново село.
Вносител: Кмет на община
7. Разкриване на дневен център за стари хора в с. Ново село.
Вносител: Кмет на община
8. Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно ноддаване на движими вещи – частна общинска собственост.
Вносител: Кмет на община
9. Отчет за направените разходи за командировки от кмета на общината и председателя на ОбС за периода 01.01.-31.03.2012 г.
Вносител: Кмет на община
10. Разни.

Забележка: Заседанията на комисиите са от 08.30 часа същия ден в сградата на общината.Осигурен превоз с автобус. Тръгване – 08.00 часа от с. Винарово.

Председател на ОбС:
/ Г. Керанов /

1. Благуна Николова ________________ 7. Любка Ангелова _______________

2. Валентин Петров ________________ 8. Лъчезар Кръстев _______________

3. Георги Керанов ________________ 9. Наташа Петкова _______________
4. Горанка Николова ________________ 10. Огнян Димитров _______________

5. Десислава Станева ________________ 11. Сенофим Цветанов _______________

6. Жана Кирилова ________________