Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейносит за следващите три години и съставяне ,приемане ,изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общински дълг на община Ново село.

НАРЕДБА условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности