1. ПИРО_Ново_Село_ФИНАЛЕН_ВАРИАНТ
2. Приложение 1_Програма за реализация на ПИРО на Община Ново село
3. Приложение 1А_Индикативен списък на важни за общината проекти
4. Приложение 2_Индикативна финансова таблица
5. Приложение 3_Матрица за наблюдение на ПИРО_индикатори
6. Решение № 240