ПИРО_Ново_Село_Проект
Приложение 1_Програма за реализация на ПИРО на Община Ново село
Приложение 1А_Индикативен списък на важни за общината проекти
Приложение 2_Индикативна финансова таблица
Приложение 3_Матрица за наблюдение на ПИРО_индикатори