Име Точки
1

Николай Илиев Николов

115
2

Соня Бориславова Бондова

95
3
Явор Петров Петров
65
4
Оля Бориславова Димитрова
60
5

Десислава Ваньова Тошева

19

Класираните на първите две места кандидати ще бъдат поканени за назначение. При отказ от страна на някой от кандидатите, мястото му се заема от следващия в класирането.
Ако в хода на проекта се наберат повече от 12 кандидата за приемни семейства и при тях бъдат настанени деца, Общината ще назначи трети социален работник (според класирането), а ако броят им достигне 40, ще бъде назначен четвърти (според класирането).

27.01.2012 г. Администратор: Деяна Викторова Стоянова-Кайцанова

——————————————————————————————————–

Име: Явор Петров Петров

Адрес: гр. Видин

Образование: ВСУ „Черноризец Храбър“ – Варна

Трудова кариера:

- РДСП – Младши експерт – Видин
- Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост – Възпитател – Видин
- Организация „ДРОМ“,Свободен младежки център – Учител – Видин
- Ресурсен център Видин, СОУ „Хр. Ботев“ – Ресурсен учител – Белоградчик

——————————————————————————————————–

Име: Николай Илиев Николов
Образование: Завършил РУ „Ангел Кънчев“ – Русе
специалност – машинен инженер
УНСС – София
специалност – икономист международник
Трудова кариера:
- Дом за временно настаняване на деца и младежи в социален риск /ДВНДМСР/ – гр. Видин
социален работник
- Международна организация по миграция /МОМ/ – София
Консултант по проект „Създаване на мрежа
от информационни центрове
за имигранти в България