ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВО СЕЛО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА МАНДАТ 2019 – 2023 Г.
Правилник за мандат 2019 – 2023 г.