отчет за 2019 за програма за опазване на околната сред и програма за отпадъците като част от нея

отчет за общински план за развитие 2019