проект на наредба
докладна
мотиви

Коментари по наредбата в двуседмичен срок след датата на публикуване