На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Ново село, обл. Видин осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до информацията по приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за участие по мярка : „Преструктуриране и конверсия на винени лозя чрез – Изкореняване, засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на винени лозя в поземлени имоти с № № 010017,059001,059002,059005, 059007, 059008, 059012, 059017, 059020, 060003, намиращи се в землището на с.Неговановци, общ. Ново село, обл. Видин, с възложител ЧЗП Михаил Жечков Андрейнски.

информация по приложение №2- ЧЗП Михаил Жечков Андрейски