ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. НОВО СЕЛО, ОБЛАСТ ВИДИН

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА Общинският съвет се свиква на заседание на 30.01.2019 год. /сряда/, което ще се проведе от 10.00 часа в салона на община. Ново село при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Приемане бюджета на Община Ново село за 2019 год. Вносител: Кмет на община
2. Приемане Поименния списък на капиталовите разходи на Община Ново село за 2019 г.
Вносител: Кмет на община

3. Освобождаване на граждани и фирми от такса “Битови отпадъци” за 2019 година в община Ново село, област Видин
Вносител: Председател ОбС

4. Промени в Наредба № 7 за определяне размера на местните данъци на територията на община Ново село, изм. и доп. с Решение № 7/30.12.2016 год. на Общински съвет с. Ново село, област Видин.
Вносител: Председател ОбС
5. Приемане на Структура на общинска администрация в община Ново село, обл. Видин
Вносител: Кмет на община
6. Определяне размера на трудовите възнаграждения на Кмета на общината и Кметовете на кметства в община Ново село, област Видин, считано от 01.01.2019 г.
Вносител: Председател ОбС
7. Приемане на Отчет за дейността на МКБППМН към община Ново село, обл. Видин за 2018 година.
Вносител: Кмет на община
8. Приемане на Общински мониторингов доклад за 2018 г. за изпълнението на „План за действие на Община Ново село в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение живеещи в сходна на ромите ситуация, с период на действие 2014 – 2020 г.”
Вносител: Кмет на община
9. Кандидатстване на Община Ново село пред Министерството на околната среда и водите – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, за кампанията „За чиста околна среда – 2019г.“ с проект „Обособяване зелена зона за отдих „На раздумка” в ПИ с идентификатор по КК 52180.901.601 с. Ново село”, както и дава правомощия на кмета на община Ново село за сключване на договор и изпълнение на проекта, в случай че същият бъде одобрен за финансиране.
Вносител: Кмет на община
10. Кандидатстване на кметство Флорентин, община Ново село, пред Министерството на околната среда и водите – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, за кампанията „За чиста околна среда – 2019г.“ с проект „Почистване, озеленяване и благоустрояване на кът за отдих в с.Флорентин”.
Вносител: Кмет на кметство Флорентин
11. Кандидатстване на кметство Неговановци, община Ново село, пред Министерството на околната среда и водите – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, за кампанията „За чиста околна среда – 2019г.“ с проект „Детски кът –зелена приказка с. Неговановци, общ. Ново село”
Вносител: Кмет на кметство Неговановци
12. Отчет относно направените разходи за командировки от кмета на общината и председателя на общинския съвет за периода 01.10–31.12.2018 година.
Вносител: Кмет на община
13. Отчет за изпълнение на решенията приети от ОбС – Ново село през второто полугодие на 2018 г.
Вносител: Кмет на община
14. Приемане на решение за придобиване чрез покупко – продажба на поземлен имот с идентификатор № 52180.17.112, по КК на АГКК, площ от 10.399 дка., номер по предходен план 017112, представляващ нива, в местност „Трин брег”, землището на с. Ново село, общ. Ново село, област Видин, собственост на „БЕН ХЪН АГРО” ООД.
Вносител: Кмет на община
15. Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 52180.900.580.2.5, частна общинска собственост, представляващ апартамент, находящ се на адрес с. Ново село, общ. Ново село, обл. Видин, ул. „арх. Илия Попов“ № 84
Вносител: Кмет на община

16. Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот с идентификатор 52180.80.25, частна общинска собственост, представляващ нива с площ от 42 182 кв.м., находящ се в местност „Дялу Магарелуй“ в землището на с. Ново село, общ. Ново село, обл. Видин.
Вносител: Кмет на община
17. Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на Община Ново село в съотвествие с условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, приемане годишен план за паша за стопанската 2019/2020 год.
Вносител: Кмет на община
18. Определяне на позиция и представител на Община Ново село за участие в заседание на Общото събрание на Асоциацията по „В и К” на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Видин, насрочено за 20.02.2019 г.
Вносител: Кмет на община

Забележка: Заседанията на комисиите са от 08.30 часа същия ден в сградата на общината. Осигурен превоз с автобус. Тръгване – 08.00 часа от с. Винарово.

Председател на ОбС:
/ Г. Керанов /

1. Анжела Борисова ________________ 7. Горчо Марков _______________

2. Антоанетка Станева ________________ 8. Лидия Микова _______________

3. Авакум Бондов ________________ 9. Наталия Тодорова _______________
4. Благуна Николова ________________ 10. Павел Маринов _______________

5. Владимир Петров _______________ 11. Цветелин Климентов _______________

6. Георги Керанов ________________