П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА Общинският съвет се свиква на заседание на 29.03.2018 год. /четвъртък/, което ще се проведе от 10.00 часа в салона на община Ново село при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Справка относно престъпността и обществения ред на територията на VІ микрорайон за периода 01.01.2017 – 31.12.2017 г..
Вносител: РУ ОДМВР
2. Приемане на доклад за дейността на МКБППМН към община Ново село, обл. Видин за 2017 година
Вносител: Кмет на община
3. Промяна в Наредба № 6 на ОбС Ново село за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, и рекламни дейности.
Вносител: Общински съветник
4. Приемане на Общински план за младежта – 2018 г. в изпълнение на националната стратегия за младежта (2012-2020) и Закона за младежта.
Вносител: Кмет на община
5. Предложение относно възможност за намаляване на размера на задълженията на Община Ново село към ДФ „Земеделие” чрез сключване на тристранно споразумение с Министъра на земеделието, храните и горите, в качеството си на ръководител на управляващият орган на ПРСР 2007 – 2013г. и министъра на финансите на Р България.
.
Вносител: Кмет на община
6. Кандидатстване на община Ново село по Програма Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия с проект „Природа без граници”

Вносител: Кмет на община
7. Промяна и допълване на Общинската стратегия и план за действие за развитието на социалните услуги /2016 – 2020 / година в община Ново село
Вносител: Кмет на община
8. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ново село за 2018 г.- 2019 г.
Вносител: Кмет на община
9. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие през 2017 г.
Вносител: Кмет на община
10. Приемане на отчет за 2017 г. за изпълнение на Програма за опазване на околната среда 2016 г.-2020 г. за община Ново село.
Вносител: Кмет на община
11. Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на Община Ново село в съотвествие с условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, приемане годишен план за паша за стопанската 2018/2019 год.
Вносител: Кмет на община
12. Откриване на процедура за отдаване на земеделска земя под аренда в землището на с. Неговановци, общ. Ново село, обл. Видин.
Вносител: Кмет на община
13. Откриване на процедура за отдаване под наем на земя намираща се в строителни граници на с. Ново село, общ. Ново село, обл. Видин.
Вносител: Кмет на община
14. Отчет относно направените разходи за командировки от кмета на общината и председателя на ОбС за периода 01.10.-31.12.2017 г.
Вносител: Кмет на община
15. Определяне на позиция и представител на Община Ново село за участие в заседание на Общото събрание на Асоциацията по „В и К” на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Видин, насрочено за 11.04.2018 г.
Вносител: Кмет на община
16. Разни.
- разглеждане на молби за отпускане на еднократни помощи.

Забележка: Заседанията на комисиите са от 9.00 часа същия ден в сградата на общината. Осигурен превоз с автобус. Тръгване – 08.30 часа от с. Винарово.

Председател на ОбС:
/ Г. Керанов /

1. Анжела Борисова ________________ 7. Горчо Марков _______________

2. Антоанетка Станева ________________ 8. Лидия Микова _______________

3. Авакум Бондов ________________ 9. Наталия Тодорова _______________
4. Благуна Николова ________________ 10. Павел Маринов _______________

5. Владимир Петров _______________ 11. Цветелин Климентов _______________

6. Георги Керанов ________________