П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА Общинският съвет се свиква на заседание на 07.09.2017 год. /четвъртък/, което ще се проведе от 10.00 часа в салона на община Ново село при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Упълномощаване на кмета на Община Ново село за издаване на запис на заповед по одобрен проект „Осигуряване на топъл обяд в община Ново село, обл. Видин” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002-0117-C02.
Вносител: Кмет на община
2. Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти с № 022001 и № 023001, находящи се в землището на с. Неговановци, общ. Ново село, обл. Видин.
Вносител: Кмет на община
3. Определяне на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Ново село, област Видин за средищно училище.
Вносител: Кмет на община
4. Утвърждаване на поднормативни паралелки в паралелки от начален, прогимназиален и гимназиален етап в СУ „Св.св.Кирил и Методий” с. Ново село, област Видин.
Вносител: Кмет на община
5. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Община Ново село, област Видин за 2016 година.
Вносител: Кмет на община
6. Определяне на позиция и представител на Община Ново село за участие в заседание на Общото събрание на Асоциацията по „В и К” на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Видин, насрочено за 10.10.2017 г.
Вносител: Кмет на община.
7. Разни

Забележка: Заседанията на комисиите са от 8.30 часа същия ден в сградата на общината. Осигурен превоз с автобус. Тръгване – 08.00 часа от с. Винарово.

Председател на ОбС:
/ Г. Керанов /

1. Анжела Борисова ________________ 7. Горчо Марков _______________

2. Антоанетка Станева ________________ 8. Лидия Микова _______________

3. Авакум Бондов ________________ 9. Наталия Тодорова _______________
4. Благуна Николова ________________ 10. Павел Маринов _______________

5. Владимир Петров _______________ 11. Цветелин Климентов _______________

6. Георги Керанов ________________