ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. НОВО СЕЛО, ОБЛАСТ ВИДИН

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА Общинският съвет се свиква на заседание на 05.05.2017 год. /петък/, което ще се проведе от 10.00 часа в салона на община Ново село при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Отмяна на решение № 12, прието с протокол № 12 на заседание на ОбС, проведено на 29.03.2017 г.
Вносител: Председател ОбС
2. Разделяне на ПИ 000008, по КВС на с. Ясен
Вносител: Кмет на община
3. Допускане изработването на проект за изменение на Подробен Устройствен План (ПУП) на квартал 60, 61 по плана на с. Ново село, общ. Ново село, обл. Видин.
Вносител: Кмет на община
4. Допускане изработването на проект за изменение на Подробен Устройствен План (ПУП) на квартал 5, парцел XI по плана на с. Неговановци, общ. Ново село, обл. Видин.
Вносител: Кмет на община
5. Промяна в Поименния списък за капиталови разходи на община Ново село за 2017 г.
Вносител: Кмет на община
6. Даване на съгласие за кандидатстване на община Ново село с проектно предложение по Програма INTERREG V-A Румъния-България.
Вносител: Кмет на община.
7. Предложение относно наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие през 2016 г.
Вносител: Кмет на община
8. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Ново село (2017 – 2018 г.)
Вносител: Кмет на община
9. Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот, частна общинска собственост, находяща се в кв. 48, ПИ VІ-500 по плана на с. Неговановци, общ. Ново село, обл. Видин.
Вносител: Кмет на община
10. Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот с идентификатор 52180.901.164 с площ 755 кв. м. в едно с построената в него паянтова жилищна сграда със ЗП 61 кв. м., частна общинска собственост, по плана на с. Ново село, община Ново село, област Видин.
Вносител: Кмет на община
11. Приемане на протоколно решение за откриване на процедура за продажба на имот, частна общинска собственост, находяща се в кв. 48, ПИ VІІ-503 по плана на с. Неговановци, общ. Ново село, обл. Видин.
Вносител: Кмет на община
12. Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на община Ново село, обл. Видин, считано от 01.01.2017 г.
Вносител: Председател ОбС
13. Отчет относно направените разходи за командировки от кмета на общината и председателя на общинския съвет за периода 01.01–31.03.2017 година.
Вносител: Кмет на община
14. Определяне размера на допълнителния платен отпуск на Председателя на Общински съвет Ново село.
Вносител: Кмет на община
15. Разни

Забележка: Заседанията на комисиите са от 8.30 часа същия ден в сградата на общината. Осигурен превоз с автобус. Тръгване – 08.00 часа от с. Винарово.

Председател на ОбС:
/ Г. Керанов /

1. Анжела Борисова ________________ 7. Горчо Марков _______________

2. Антоанетка Станева ________________ 8. Лидия Микова _______________

3. Авакум Бондов ________________ 9. Наталия Тодорова _______________
4. Благуна Николова ________________ 10. Павел Маринов _______________

5. Владимир Петров _______________ 11. Цветелин Климентов _______________

6. Георги Керанов ________________