Община Ново село уведомява гражданите от общината, че избирателните списъци за произвеждането на Избори за народни представители на 26.03.2017 година са обявени по кметства и са публикувани на интернет страницата на общината и могат да се правят справки по тях.

Избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес /чл.36, ал.1 от ИК/. Искането се прави писмено до кмета на общината или кметството. Краен срок за подаване на заявления – 11.03.2017 г. включително.

Само кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес. Краен срок за подаване на заявления – 11.03.2017 г. включително.
Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 11.03.2017 г. в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес.
Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока до 22.10.2016 г., може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 20.03.2017 г. и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.
Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината или кметството / по чл. 43, ал. 1, изр. първо от ИК/. Краен срок за подаване на заявления – 18.03.2017 г. включително.