ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. НОВО СЕЛО, ОБЛАСТ ВИДИН

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА Общинският съвет се свиква на заседание на 30.12.2016 год. /петък/, което ще се проведе от 10.00 часа в салона на община Ново село при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на Община Ново село в съотвествие с условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, приемане годишен план за паша за стопанската 2017/2018 год.
Вносител: Кмет на община
2. Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот с идентификатор 52180.1.11, частна общинска собственост, представляващ нива, находящ се в землището на с. Ново село, общ. Ново село, обл. Видин.
Вносител: Кмет на община
3. Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот с идентификатор 52180.71.1, частна общинска собственост, начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение, находящ се в местност „Камена шума”, в землището на с. Ново село, общ. Ново село, обл. Видин.
Вносител: Кмет на община
4. Възстановяване на имот с проектен номер 144180, признат с Решение № 05/22.01.1999 г. на ПК Ново село по чл. 18ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ /в стари реални граници като № 144079/ в землището на с. Винарово, общ. Ново село.
Вносител: Кмет на община
5. Възстановяване на имот с проектен номер 144175, признат с Решение № 05/22.01.1999 г. на ПК Ново село по чл. 18ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ /в стари реални граници като № 144080/ в землището на с. Винарово, общ. Ново село
Вносител: Кмет на община
6. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги и рекламни дейности.
Вносител: Кмет на община
7. Промяна на Наредба № 7 за определяне размера на местните данъци на територията на община Ново село.
Вносител: Общ. съветник
8. Промяна на капацитета на социална услуга Преходно жилище, находяща се на адрес: обл. Видин, общ. Ново село, с. Ново село, ул. „Христо Ботев” № 2, ет. 2.
Вносител: Кмет на община
9. Промяна в наименованието на предоставяната социална услуга за възрастни хора, на територията на община Ново село.
Вносител: Кмет на община
10. Промяна в наименованието на предоставяните социални услуги за деца от резидентен тип, на територията на община Ново село.
Вносител: Кмет на община
11. Утвърждаване на „Тарифа за таксите за социална услуга от резидентен тип – общинска дейност”
Вносител: Кмет на община

12. Промяна в Поименния списък на капиталовите разходи на Община Ново село за 2016г.
Вносител: Кмет на община
13. Приемане на протоколно решение за откриване на процедура за продажба на имот с идентификатор 52180.61.1, частна общинска собственост, начин на трайно ползване: лозе, находящ се в местност „Голямо бърдо”, в землището на с. Ново село, общ. Ново село, обл. Видин.
Вносител: Кмет на община
14. Приемане на протоколно решение за откриване на процедура за продажба на имот 180031 и имот № 180032, частна общинска собственост, начин на трайно ползване: лозе, находящи се в местност „Край село”, в землището на с. Винарово, общ. Ново село, обл. Видин.
Вносител: Кмет на община
15. Откриване на процедура за отдаване под наем на земеделска земя в с. Винарово, община Ново село, област Видин.
Вносител: Кмет на община
16. Разни.

Забележка: Заседанията на комисиите са от 8.30 часа същия ден в сградата на общината. Осигурен превоз с автобус. Тръгване – 08.00 часа от с. Винарово.

Председател на ОбС:
/ Г. Керанов /

1. Анжела Борисова ________________ 7. Горчо Марков _______________

2. Антоанетка Станева ________________ 8. Лидия Микова _______________

3. Авакум Бондов ________________ 9. Наталия Тодорова _______________
4. Благуна Николова ________________ 10. Павел Маринов _______________

5. Владимир Петров _______________ 11. Цветелин Климентов _______________

6. Георги Керанов ________________