П Р О Е К Т

НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ И РЕКЛАМНИ ДЕЙНОСТИ

§1. Чл. 22 се изменя и придобива следното съдържание:
Чл.22. За посещението на децата в детски градини и ясли , родителите ежемесечно заплащат такси в размер на:
1. Такса за пълен месец посещаемост на дете – 40 лева или сума , определена по формулата N х 1.80 лева , където N e броя на присъствените дни в месеца.
2. За родители /настойници/ на деца , чиито доходи са под линията на бедност в страната, чийто размер е определен с Постановление на Министерски съвет – 20 лева.
3. Преференциални такси :
3.1. За семейства с две деца – 50 % намаление за второто дете , само ако и двете посещават детска градина;
3.2. За семейства с три деца – безплатно за третото дете, ако и трите деца посещават детската градина.”

Причини , налагащи приемането на изменението и допълнението на подзаконовия нормативен акт

Специфичните демографски и икономически условия , социалният статус на децата и техните родители и утвърдилите се добри практики в социалната политика , водена от ръководството на нашата община от една страна и динамично променящата се нормативна база, която регламентира законността и целесъобразността от друга , обуславят необходимост от актуализация на предоставените услуги и техният размер .

Цели , които се поставят с приемане на промени в Наредбата
Законосъобразно и адекватно прилагане на законови и подзаконови нормативни актове. Защита интересите на Общината и всички контрагенти в процеса на предучилищно образование.

Финансови и други средства , необходими за прилагането на новата уредба
За прилагането на настоящата промяна в Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

Очаквани резултати от приемането на промените в Наредбата
В целодневните детски градини и ясли храненето е четирикратно в изпълнение на Наредба 6 на Министерство на здравеопазването за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения. Законът за предучилищното и училищното образование регламентира определени изисквания , при които се осъществява задължителната предучилищна подготовка , едно от които е осигурено столово хранене при целодневна организация на предучилищната подготовка.
Приемането на промените в Наредбата ще я приведат в съответствие с изискванията на Закон за предучилищно и училищно образование , Наредба 5 за предучилищното образование и Закон за местните данъци и такси.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганото изменение и допълнение на Наредбата не е в противоречие на нормативен акт от по-висока степен и е в съответствие с правото на Европейския съюз.