ОБЩИНА НОВО СЕЛО УВЕДОМЯВА ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛО НОВО СЕЛО, ОБЩИНА НОВО СЕЛО, ОБЛ. ВИДИН, ЧЕ ОТ 28.04.2016 Г. ДО 31.05.2016 Г. ЩЕ ПРИЕМА ИСКАНИЯ ОТ СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ, НАХОДЯЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. НОВО СЕЛО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ В КАДАСТРАЛНАТА КАРТА, КАСАЕЩИ ГРАНИЦИТЕ НА ИМОТИТЕ.
ИСКАНИЯТА ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, НАХОДЯЩ СЕ НА ЕТ. 1 В СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08:30 ДО 17:00 ЧАСА.
ПРИ ПОДАВАНЕ НА ИСКАНЕТО ПО ОБРАЗЕЦ СЕ ПРИЛАГАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
1. Копие от документ за собственост на трайни насаждения – лозя – решение от поземлена комисия, нотариален акт или договор за делба – приложеното се подчертава;
2. Копие от скица/ци за поземления/ните имот/ти – ………………. броя;
3. Удостоверение за наследници, когато се заявява от наследник на починал собственик на имот;
4. Пълномощно рег.№…………../………………../при необходимост/;
5. Договор за наем или аренда;
6. Други допълнителни документи, ако има такива:

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Изтегли изкане