С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На 27.04.2016 г. (сряда) от 10,00 часа в салона на първи етаж в сградата на община Ново село се организира среща с представители на Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр. София, Областна дирекция „Земеделие” – гр. Видин, общинска администрация и собственици на трайни насаждения – лозя, находящи се в землището на с. Ново село, относно възникнали проблеми с границите на собственост обхващащи тези насаждения.
Призоваваме жителите на Ново село за активно участие в срещата.
От общинска администрация