ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Избор на проектант за изготвяне на работни проекти „Основен ремонт Четвъртокласен път – VID – 1150 (Неговановци – Винарово) – дължина 4700 м. (2700 м в населени места) от км 0+000 до км 4+700”, проект „Основен ремонт улици и тротоари в с. Ново село – с. Флорентин” и проект „Основен ремонт улици и тротоари в с. Неговановци – с. Винарово – с. Ясен” и осъществяване на авторски надзор при кандидатстване на Община Ново село по програми, финансирани от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.”

Изтегли архив документи

Изтегли протокол

Изтегли писмо

Изтегли решение