От 27.03.2015 г. стартира реализацията на Проект „Нови възможности за грижа” на основание сключено Партньорско споразумение между Агенция за социално подпомагане, чрез Главна дирекция „Социално подпомагане” и Община Ново село за изпълнението на Проекта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., бюджетна линия 2014 BG 05 М9ОP 001-2.2015.001-С0001 „Нови алтернативи”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
Целта на процедурата е: Намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на възрастни болни лица и хора с увреждания, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.
Операцията цели да подобри достъпа освен до основни социални, но и до здравни услуги и постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хора с увреждания.
Лицата с увреждания и затруднено обслужване ползват индивидуален бюджет. При предоставянето на услугата се дава право за пълноценен живот на хората от третата възраст при зачитане на тяхното достойнство и право на избор. Голяма част от хората над 65 г. с невъзможност да се самообслужват имат хронични заболявания и друг вид здравословни проблеми. За тях е важно грижите и услугите да се предоставят в домашна среда.
Общата продължителността е 13 месеца, а срокът на предоставяне на социалната услуга „Личен асистент” – до 10 месеца.
От 18.05.2015 г. в община Ново село бяха обхванати 30 от най-тежките случаи от кондидат – потребителите, подали заявления за включване, които са обслужвани от 26 лични асистенти с които беше сключен договор, според отпуснатата на общината часова квота и индивидуалните потребности на обхванатите потребители.
Към 15 декември 2015 г. услугата „Личен асистент“ ползват 27 потребители, обслужени от 25 лични асистенти. Социалната услуга се предоставя във всичките пет населените места на територията на общината.
Срокът на изпълнение на дейностите по проекта е до 29 февруари 2016 година.