Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за провеждане и участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:

„Ремонт на отоплителна инсталация на Център за настаняване от семеен тип, Център за обществена подкрепа и Преходно жилище с. Ново село”

Изтегли документи процедура

Изтегли протокол комисия

Изтегли заповед класиране