Община Ново село уведомява гражданите от общината, че избирателните списъци за произвеждането на избори за народни представители на 05.10.2014 г. са обявени по кметства и са публикувани на интернет страницата на общината и могат да се правят справки по тях.
Избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес /чл.36, ал.1 от ИК/. Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник. Краен срок за подаване на заявления – 20.09.2014 г. включително.
Служебно заетите в изборите лица с постоянен адрес на територията на общината, които нямат възможност да гласуват по постоянния си адрес, подават заявления за гласуване на друго място / чл. 34, ал. 1, 2 и 3 и чл. 114, ал. 3 от ИК/. Краен срок за подаване на заявления – 20.10.2014 г. включително.
Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 20 дни /14.09.2014 г. вкл./ преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес.
Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока до 14.09.2014 г., може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 29.09.2014 г. и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.
Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник / по чл. 43, ал. 1, изр. първо от ИК/. Краен срок за подаване на заявления – 17.05.2014 г. включително.