ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. НОВО СЕЛО, ОБЛАСТ ВИДИН

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА Общинският съвет се свиква на заседание на 23.05.2014 год. /петък/ , което ще се проведе от 10.00 часа в салона на община Ново село при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Промени в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Вносител: Председател ОбС
2. Приемане на промени в Поименния списък за капиталови разходи на община Ново село за 2014 година.
Вносител: Кмет на община.
3. Откриване на процедура за отдаване под наем на терени – публична общинска собственост, представляващи петна за поставяне на преместваеми обекти в близост до плажната ивица по поречието на река Дунав при с. Ново село, община Ново село, област Видин.
Вносител: Кмет на община
4. Откриване на процедура за отдаване под наем на част от имот общинска собственост и издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект до плажната ивица по поречието на река Дунав при с. Ясен, община Ново село, област Видин.
Вносител: Кмет на община
5. Откриване на процедура по бракуване и предаване на вторични суровини на следните МПС-та: специален автомобил ГАЗ 32213 с рег. № ВН 3889 ВА, товарен автомобил ГАЗ 2705 с рег. № ВН 3888 ВА и автобус Кента модел „С 4” с рег. № ВН 1868 ВВ.
Вносител: Кмет на община
6. Разни.

Забележка: Заседанията на комисиите са от 08.30 часа същия ден в сградата на общината.Осигурен превоз с автобус. Тръгване – 08.00 часа от с. Винарово.

Председател на ОбС:
/ Г. Керанов /
1. Благуна Николова ________________ 7. Любка Ангелова _______________

2. Зиновия Георгиева ________________ 8. Лъчезар Кръстев _______________

3. Георги Керанов ________________ 9. Наташа Петкова _______________
4. Горанка Николова ________________ 10. Огнян Димитров _______________

5. Десислава Станева _______________ 11. Сенофим Цветанов _______________

6. Жана Кирилова ________________