УКАЗАНИЯ
За
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА,
ПОЛАГАЩИ СЕ ЗА РЕНТНО ПЛАЩАНЕ ЗА Т.Н. „БЕЛИ ПЕТНА”,
СЪГЛАСНО ЧЛ. 37В, АЛ. 7 ОТ ЗСПЗЗ

Правоимащите лица следва да подадат до Кмета на Община Ново село следните изискуеми документи:

1. Надлежно попълнен формуляр Заявление по образец, който може да се получи от Информационния център на Община Ново село в сградата на общината или да бъде свален от интернет-сайта на общината –http//www.obshtina-novoselo.com

2. Към заявлението се прилагат следните документи:

 Копие от документ за собственост на земеделска земя – решение от поземлена комисия, нотариален акт, договор за делба или др.;

 Копие от документ за самоличност;

 Копие на актуална/ни Скица/ци за поземления/ните имот/ти

 Копие от удостоверение за банкова сметка, ако подателят на заявлението желае полагащата се сума да бъде получена по банков път;

 Актуално удостоверение за наследници (издадено не по-рано от 6/шест/ месеца преди датата на настоящото заявление), когато изплащането на сумата за „бели петна” се заявява от наследник/ци на починал/ли собственик/собственици на имота/имотите;

 Пълномощно с рег. №……..от дата………………. /при необходимост/,
Това пълномощно се изисква в следните случаи:

• В случай, че имотът/имотите не е/са собственост на лицето подаващо искането за изплащане на полагащите се суми и/или лицето не е наследник на собственика/собствениците на имота/тите;
• В случай, че имотът/имотите има/имат два и/или повече собственика/наследника и заявлението се подава от един от тях, се изисква това лице да бъде упълномощено да получава полагащите се суми за „бели петна” от името на останалите собственици/наследници;

 Декларация,
че собственика/съсобственика/наследника/наследниците не е/са извършил/ли разпоредителни сделки (продажба, дарение и др.) с имота/имотите;

3. Заявлението с приложените към него документи се подава по един от следните начини:

• В Информационен център на първи етаж на сградата на Община Ново село;
• Чрез куриер или пощенска пратка на адрес: с. Ново село 3784, ул. „арх. Илия Попов” 89, обл. Видин /препоръчано до Община Ново село/;

4. Средствата се изплащат в срок до 14 работни дни след проверка и одобрение на подадените документи. Дължимата сума се изплаща по начина на заявяване във формуляра, подаден от собственика/съсобственика/наследника/ци, пълномощника/, а именно: Ако лицето е заявило възстановяването на средствата, полагащи се за т.н. „бели петна” по касов начин ( в брой), същите се изплащат от касата на общината, а ако в заявлението е посочено изплащането им да бъде по банков път, то сумата ще бъде преведена с платежно нареждане на посочената от заявителя банкова сметка.

указание, бланка декларация, бланка заявлениеизтегли всички