ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НОВО СЕЛО

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от инж. Георги Герасимов Стоенелов,
кмет на Община Ново село, област Видин

Относно: Откриване на процедура за продажба на дворно място от 1042 /хиляда четиридесет и два/ кв. м. в едно с 40 % от застроена в него масивна сграда /фурна/, със застроена площ от 230 кв. м., частна общинска собственост, находящи се в ПИ ХІ, кв. 9 по действащият план на с. Неговановци, област Видин.

Уважаеми съветници,
Съгласно решение № 8 прието с протокол № 26 от 13.02.2014 г. на Общински съвет Ново село бе открита процедура за продажба на дворно място от 1042 /хиляда четиридесет и два/ кв. м. в едно с 40 % от застроена в него масивна едноетажна сграда /фурна/, със застроена площ от 230 /двеста и тридесет/ кв. м., общинска собственост, находящи се в ПИ ХІ, кв. 9 по действащият план на с. Неговановци, област Видин. В изпълнение на решението е изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител на следните имоти:
Дворно място от 1042 /хиляда четиридесет и два/ кв. м., пазарна оценка 4 942,00 /четири хиляди деветстотин четиридесет и два лева/ лв.
Масивна едноетажна сграда със застроена площ от 230 /двеста и тридесет/ кв. м., 4 076,00 /четири хиляди седемдесет и шест лева/ лв

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2, от ЗОС и чл. 45 от Наредба № 3 на ОбС Ново село за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество предлагам Общинския съвет да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

1. Приема решение да бъде продаден недвижим имот частна общинска собственост и упълномощава Кмета на общината да организира процедура за продажба на:
- Дворно място от 1042 /хиляда четиридесет и два/ кв. м. с пазарна оценка в размер на 4 942,00 /четири хиляди деветстотин четиридесет и два лева/ лв., по силата на АЧОС № 178/29.04.2008 г., вписан в Служба по вписванията;
- 2/5 или 40 % от масивна едноетажна сграда със застроена площ от 230 /двеста и тридесет/ кв. м., с пазарна оценка в размер на 1 630,40 /хиляда шестстотин и тридесет лева и четиридесет стотинки/ лв., по силата на АЧОС № 178/29.04.2008 г., вписан в Служба по вписванията;
2. Приема изготвена експертна оценка в размер на 9 018,00 /девет хиляди и осемнадесет лева/ лв., в това число частта за общината в размер на 6 572,40 /шест хиляди петстотин седемдесет и два лева и четиридесет стотинки/ лв. Определя 2 % режийни разноски и 3 % местен данък по чл. 47, ал.2 от ЗМДТ, при сключване на договор и 96 лв. за изготвяне на експертната пазарна оценка.
При изпълнение на решението стриктно да се спазват разпоредбите на ЗС.

Кмет на Община:
/инж. Г. Стоенелов/