П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА Общинският съвет се свиква на заседание на 25.03.2014 год. /вторник/ , което ще се проведе от 10.00 часа в салона на община Ново село при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Приемане на Правила за пропускателния режим и вътрешния ред в сградата на община Ново село.
Вносител: Кмет на община
2. Утвърждаване на заплатите на изборните длъжности и органите по чл.19 от Закона за администрацията /кмет на община, заместник кмет на община, кметове на населени места и кметски наместници/, в съответствие с нормативните изисквания, приети с Приложение № 5 към чл.2, т.4 към Постановление № 3/15.01.2014 г. на МС
Вносител: Председател ОбС
3. Промяна на клас прослужено време на изборните длъжности и органите по чл.19 от Закона за администрацията, техните заместници / кмет на община, заместник кмет, кметове места и кметски наместници на населени /
Вносител: Кмет на община
4. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги и дейности по изпълнение на Общинската стратегия за социални услуги в община Ново село, обл. Видин за 2014 – 2015 г.
Вносител: Кмет на община
5. Приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Ново село, област Видин за 2014 година.
Вносител: Кмет на община
6. Приемане на Общински план за младежта – 2014 г. в община Ново село.
Вносител: Кмет на община
7. Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти с обща обработваема площ от 72.002 дка., находящи се в землището на с. Ново село, общ. Ново село, обл. Видин.
Вносител: Кмет на община
8. Откриване на процедура за продажба на дворно място от 1042 /хиляда четиридесет и два/ кв. м. в едно с 40 % от застроена в него масивна сграда /фурна/, със застроена площ от 230 кв. м., общинска собственост, находящи се в ПИ ХІ, кв. 9 по действащият план на с. Неговановци, област Видин.
Вносител: Кмет на община
9. Кандидатстване на община Новосело по Компонент № 1 на Инвестиционна програма «Растеж и устойчиво развитие на регионите» към Министерство на инвестиционното проектиране с проект «ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР в УПИ ХVІ-общ., кв.110 по плана на с. Ново село, общ. Ново село, обл. Видин»
Вносител: Кмет на община
10. Кандидатстване на община Новосело по Компонент № 1 на Инвестиционна програма «Растеж и устойчиво развитие на регионите» към Министерство на инвестиционното проектиране с проект «Ремонт площадно пространство с. Ново село». Вносител: Кмет на община
11. Кандидатстване на община Новосело по Компонент № 1 на Инвестиционна програма «Растеж и устойчиво развитие на регионите» към Министерство на инвестиционното проектиране с проект «Ремонт площадно пространство с. Неговановци».
12. Разни.

Забележка: Заседанията на комисиите са от 08.30 часа същия ден в сградата на общината.Осигурен превоз с автобус. Тръгване – 08.00 часа от с. Винарово.

Председател на ОбС:
/ Г. Керанов /
1. Благуна Николова ________________ 7. Любка Ангелова _______________

2. Зиновия Георгиева ________________ 8. Лъчезар Кръстев _______________

3. Георги Керанов ________________ 9. Наташа Петкова _______________
4. Горанка Николова ________________ 10. Огнян Димитров _______________

5. Десислава Станева _______________ 11. Сенофим Цветанов _______________

6. Жана Кирилова ________________