ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НОВО СЕЛО

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от инж. Георги Герасимов Стоенелов
Кмет на Община Ново село, област Видин

Относно: Промяна на клас прослужено време на изборните длъжности и органите по чл.19 от Закона за администрацията, техните заместници /кмет на община, заместник кмет, кметове и кметски наместници на населените места/.

Уважаеми Дами и Господа съветници,

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и „Приложение №5 към чл.2, т.4” към Постановление № 3/15.01.2014 г. на МС за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, предлагам Общинският съвет да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1.Общинският съвет приема допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, считано от 01.04.2014 г. да се промени от 2% на 1 % за изборните длъжности и органите по чл.19, ал. 3 т.2 от Закона за администрацията, техните заместници /кмет на община, заместник кмет, кметове и кметски наместници на населените места/, както и на председателя на Общинският съвет – Ново село. За всички останали длъжности на трудово правоотношение, размера на допълнителното трудово възнаграждение остава – 1%.
2. Общински съвет – Ново село, възлага на Кмета на Общината да измени и допълни вътрешни правила за организацията на работната заплата, като създаде нова точка 7 в чл.15, както следва:

„На изборните длъжности по чл.19, ал.3, т.2 от Закона за администрацията и техните заместници, както и на председателя на Общинския съвет се начислява допълнително трудово възнаграждение в размер на 1%”.
„За всички останали длъжности на трудово правоотношение, размера на допълнителното трудово възнаграждение остава – 1%.

Кмет на община:
/инж. Г. Стоенелов/