ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НОВО СЕЛО

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от инж. Георги Максимов Керанов
Председател на Общински съвет Ново село, област Видин

Относно: Утвърждаване на заплатите на изборните длъжности и органите по чл. 19 от Закона за администрацията, /кмет на община, заместник кмет на община, кметове на населени места и кметски наместници/, в съответствие с нормативните изисквания приети с „Приложение №5 към чл.2, т.4” към Постановление № 3/15.01.2014 г. на МС.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

От 15.01.2014 г. е в сила „Приложение №5 към чл.2, т.4” , прието с Постановление № 3/15.01.2014 г. на МС.
Разпоредбите на това Постановление налагат промяна в заплатите на длъжностите по чл. 19 от Закона за администрацията в Общинска администрация Ново село.

Мотиви и основания:
Съгласно „Приложение №5 към чл.2, т.4” към Постановление № 3/15.01.2014 г. на МС:

(1) При разработването на заплатите на длъжноститепо чл.19 от Закона за администрацията се спазват минималните и максималните размери на основни месечни заплати по нива и степени на служителите в държавната администрация, посочени в приложение № 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

На основание на гореизложеното, „Приложение №5 към чл.2, т.4” към Постановление № 3/15.01.2014 г. на МС и чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА,
ПРЕДЛАГАМ Общински съвет – Ново село да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Утвърждава заплатите на изборните длъжности и органите по чл. 19 от Закона за администрацията, /кмет на община, заместник кмет на община, кметове на населени места и кметски наместници/, както следва:

ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ И ОРГАНИ ПО ЧЛ. 19 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА И ТЕХНИТЕ ЗАМЕСТНИЦИ

Кмет на община – 90% от основната месечна заплата

За останалите изборни длъжности процента на основната месечна се определя на базата на професионалния опит, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и е, както следва:

Заместник кмет – до 90% от основната месечна заплата

Кметове на кметства – до 90% от основната месечна заплата

Кметски наместници – до 90% от основната месечна заплата

Председател на ОбС Ново село:
/Г. Керанов/