ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НОВО СЕЛО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От инж. Георги Герасимов Стоенелов, Кмет на Община Ново село

ОТНОСНО: Кандидатстване на община Ново село по Компонент № 1 на инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” към Министерство на инвестиционното проектиране с проект „Ремонт площадно пространство с. Ново село”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, предлагам Общинския съвет да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

Общинският съвет, с. Ново село, област Видин, дава съгласие Община Ново село да кандидатства за финансиране по Компонент № 1 на инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” към Министерство на инвестиционното проектиране с проект „Ремонт площадно пространство с. Ново село”

Кмет на община:………………
/ инж. Георги Стоенелов /