ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НОВО СЕЛО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От инж. Георги Герасимов Стоенелов, Кмет на Община Ново село

ОТНОСНО: Кандидатстване на община Ново село по Компонент № 1 пна инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” към Министерство на инвестиционното проектиране с проект „ТУРИСТИЧЕСКИ-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР в УПИ ХVІ-общ., кв. 110, по плана на с. Ново село, общ. Ново село, обл. Видин”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, предлагам Общинския съвет да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

Общинският съвет, с. Ново село, област Видин, дава съгласие Община Ново село да кандидатства за финансиране по Компонент № 1 на инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” към Министрество на инвестиционното проектиране с проект „ТУРИСТИЧЕСКИ-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР в УПИ ХVІ-общ., кв. 110, по плана на с. Ново село, общ. Ново село, обл. Видин”

Кмет на община:………………
/ инж. Георги Стоенелов /