Краткосрочна общинска програма – 2019-2022г


Дългосрочна общинска програма


Регистър на издадените разрешения за строеж и промяна на ПУП в община Ново село


Декларации по чл. 12


Бюджет 2017 по дейности и параграфи


Отчет ЗЕЕ


Приемане Бюджет на Община Ново село, област Видин за 2016 година


Протокол от проверка за адресни регистрации