ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ


Уведомление


ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ


План за действие на община Ново село в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение 2018


Обществено обсъждане на ОУП на община Ново село и консултация по Екологична оценка