Питания


Проект на наредба №6


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ


Проектоправилник за работа на ОБС


ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ


Уведомление


ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ


План за действие на община Ново село в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение 2018