Уведомление за инвестиционно намерение до заинтересованите лица на територията на община Ново село


Заповед за изработване на проект за изменение на ПУП


Обява до заинтересованите лица и общественост


Заповед за изработване на проект на ПУП


Инвестиционно предложение до заинтересовани лица


Становище на РИОСВ-Монтана


Oбява до заинтересованите лица и общественост, във връзка с инвестиционно предложение от „А 1 България“ ЕАД


Общинският съвет се свиква на заседание на 30.07.2018 год